« Dokumenty « Národní

Národní strategické dokumenty

ČESKÉ DOKUMENTY

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR

Pro období 2009 až 2015 byla dne 8. června 2009 usnesením č. 729 schválena vládou Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015, která nahrazuje dosavadní Národní politiku výzkumu a vývoje ČR na léta 2004–2008.

Hlavním  principem  je vytvořit rámec pro realizaci opatření v oblasti VaVaI stimulující rozvoj znalostní společnosti, který povede k dalšímu růstu konkurenceschopnosti české ekonomiky a ke zlepšení kvality života  v ČR. 

Cíle Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009 — 2015 jsou následující:

  1. Zavést strategické řízení VaVaI na všech úrovních
  2. Zacílit veřejnou podporu VaV na potřeby udržitelného rozvoje
  3. Zvýšit efektivitu systému veřejné podpory VaVaI
  4. Využívat výsledky VaV v inovacích a zlepšit spoluprácí veřejného a soukromého sektoru ve VaVaI
  5. Zlepšit zapojení ČR do mezinárodní spolupráce ve VaVaI
  6. Zajistit kvalitní lidské zdroje pro VaVaI
  7. Vytvořit v ČR prostředí stimulující VaVaI
  8. Zajistit účinné vazby na politiky v jiných oblastech
  9. Důsledně hodnotit systém VaVaI

Úplný text Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 ke stažení zde>>>.


Národní inovační strategie České republiky

Usnesením č. 714 ze dne 27. září 2011 vláda schválila Národní inovační strategii České republiky (NIS). Její koncepční východiska a cíle budou využity mimo jiné pro aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015. Hlavním cílem NIS je posílení významu inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR a zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu kvalitních pracovních míst a pro rozvoj kvality života na území ČR.

Úvod

Předkládaná Národní inovační strategie vychází z doporučení evropského strategického dokumentu Unie inovací, podpořit v členských státech inovační aktivity založené na znalostech, excelentním výzkumu, kvalitním vzdělávání a výchově odborníků, ale také na inovačních aktivitách prováděným průmyslem. Proto je NIS rozdělena na čtyř hlavních částí zabývajících se excelentním výzkumem, spoluprací mezi podnikovým a výzkumným sektorem při transferu znalostí, podporou inovačního podnikání a lidmi jako nositeli nových nápadů a iniciátory změn. Konkrétní opatření k prioritním osám NIS jsou podrobněji rozpracovány v projektových záměrech v rámci jednotlivých pilířů Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti. Koncepční východiska a cíle Národní inovační strategie České republiky budou využity pro aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 – 2015. Plné znění dokumentu  ke stažení  zde>>>