« Seznam workshopů « W4 - CZ | Liberec , Euroregion Nisa

Workshop  č.   4 /   Liberec  Euroregion Nisa

Téma: Spolupráce  českých a polských klastrů  v oblasti  inovací

Kdy: 7.3.2014  

Místo: Liberec,  Euroregion Nisa

Přednášející:

Miroslaw Socha:  

Prezentace | Inicjatywy klastrowe na Dolnym Śląsku
Publikace | Klastrové iniciativy v regionu

Magdalena Niziolek:

Prezentace | Klastr inovačních technologií CINNOMATECH

Libuše Fouňová:

Prezentace | Clutex – klastr technické textilie 

Tereza Suchomelová:

Prezentace | Příprava OPPIK  pro podporu klastrů , podnikání a inovací

Oskar Mužíček - kušenosti  a spolupráce mezi českými a polskými subjekty v oblasti  podnikání a inovací


V pořadí  již 4. Workshop v rámci  Energetického  Inovačního  Portálu  s tématem  Spolupráce  českých a polských klastrů v oblasti inovací  se  uskutečnil    7.3. 2014 v Liberci.   Téma bylo záměrně vybráno pro posílení stávajících a navázání nových  kontaktů  českých a polských subjektů  v regionu  a  vzájemné sdílení  zkušeností  z obou stran ohledně praxe z práce klastrů a jejich  institucionální podpory, využití možností evropských dotací pro vědu a vývoj apod. 

V krátkém   úvodu byl představen projekt Energetického Inovačního Portálu, jeho  dosavadní činnost a cíle.  Za českou stranu se workshopu zúčastnili např. ing Fouňová z klastru Clutex, ing. Mužíček jako zástupce  Okresní hospodářské komory v Jablonci n.N., která  účastní s polskými partnery  v řadě projektů , dále ing. Suchomelová jako ředitelka regionální kanceláře Czechinvestu. 

Ing. Fouňová z Clutexu  ve své zajímavé prezentaci z historie klastru  uvedla řadu projektů, zabývajících se vývojem a inovacemi ve výrobě, na kterých se klastr a jeho členové podíleli a které byly financovány z evropských programů  pro výzkum, vývoj a inovace.  Ing. Mužíček ve svém příspěvku uvedl řadu příkladů, kde by se mohla spolupráce českých a polských subjektů zlepšit a navázat konkrétnější obrysy

Ing. Suchomelová ve své prezentaci uvedla příklady institucionální podpory činnosti klastrů s důrazem na inovace, které budou nadále podporovány v programovém období 2014 – 2020.

Z polské strany velmi zajímavou prezentaci o činnosti polských klastrů přednesl Mirosław Socha z firmy Gedeon. V své prezentaci p. Socha uvedl řadu klastrových iniciativ, které se vyvinuly v Dolním Slezsku a které v mnoha případech působí na mnohem větším území, včetně jiných zemí. Ne všechny prezentované klastry se rozvíjí uspokojivým způsobem, a jednou z příčin je nepříliš dobrá politika financování těchto organizací. Zdá se však, že sdružování firem v klastrech se bude rozvíjet, což bylo zohledněno v novém programovém období na léta 2014-2020. Více pozornosti p. Socha věnoval Dolnoslezskému klastru obnovitelné energie, jehož je předsedou a jehož aktivity se přímo týkají problematiky projektu.

Další prezentace patřila paní Magdaleně Niziołek, která zastupuje Sdružení Klastr inovačních technologií ve výrobě CINNOMATECH. Klastr CINNOMATECH se věnuje zejména aktivitám, které mají podporovat a propagovat ekonomiku v regionu a posilovat konkurenceschopnost členských podniků. Díky aktivitám vyvíjeným členy klastrů, se inovace ve výrobním průmyslu Dolního Slezska neustále zvyšují a jeho členské podniky jsou konkurenceschopné vůči polským i zahraničním subjektům. Členství v klastru podporuje jejich dynamický rozvoj a zvyšuje povědomí o potřebě neustálého zvyšování kvalifikací a hledání nových způsobů organizace práce. V současné době má Sdružení 33 řádných členů a 20 podpůrných členů. Klastr inovačních technologií ve výrobě je otevřený všem zájemcům a členství v tomto klastru se zakládá na dobrovolné účasti a vůli spolupracovat. 

Paní Magdalena Niziołek také prezentovala předpoklady projektu RAINOVA, jehož cílem je podpořit rozvoj inovačních systémů v regionech zastoupených projektovými partnery. Cílem projektu RAINOVA podpořeného Evropskou komisí jsou minimálně tyto inovativní výsledky: 

  • vznik propojených Regionálních inovativních sítí, sdružujících klíčové evropské instituce zapojené do transferu znalostí a inovací za účelem naplnění cílů Strategie Evropa 2020 
  • zpracování Modelu řízení inovací, umožňujícího vznik podmínek a kultury pro efektivní přenos znalostí 
  • iniciování Observatoří pro inovace, nabízejících nezbytnou podporu pro členy, aby mohli propagovat inovace a mít z nich přínos, a také pro procesy managementu za účelem rozvoje a využití výsledků inovačních projektů, které podpoří fungování flexibilnějších systémů odborného vzdělávání zohledňujících potřeby. 

Workshop byl velmi dobře hodnocen účastníky, kteří vyjádřili přání rychlého navázání dalších kontaktů mezi polskými a českými subjekty a klastry.

Ohlas účastníků workshopu byl velice příznivý a  zaznělo zde přání brzkého navázání dalších kontaktů mezi českými a polskými subjekty a klastry.