« Zpravodajství « Zprávy z projektu

W7 - PL | Wroclaw , Dolnoslezský vědecký a inovační park S.A.

24.09.2014 | Tisk

Téma:   Inovace  v energetice

Kdy:  24.9.2014

Místo:   Wroclaw ,  Dolnoslezský vědecký a inovační park  S.A.

Přednášející:

Dr.ing. Magdalena Weglarz  

Prezentace: Innowacje  w energetyce

Dipl. Ing. Pavel Grmela 

Prezentace: Inovace  v energetických soustavách smart grid

Ing. Vladimír Pachl

Prezentace  v zastoupení ing. Ficka:  VUTS  - centrum rozvoje strojírenského výzkumu a inovací  


Dne°24. září 2014 se v sídle Dolnoslezského inovačního a vědeckého parku ve Vratislavi (DPIN) v Polsku konal již sedmý workshop v rámci projektu Energetický inovační portál CZ-PL pořádaný Dolnoslezským inovačním a vědeckým parkem, který je jedním z partnerů tohoto projektu.

V první části workshopu účastníky workshopu uvítala předsedkyně Lidia Ciesielska, a také koordinátor projektu za Dolnoslezský inovační a vědecký park dr ing. Kazimierz Herlender, který seznámil účastníky workshopu s programem a aktuálním stavem vývoje Energetického inovačního portálu CZ-PL – www.eip-cz-pl.eu.

Dalším bodem programu workshopu byla přednáška zástupkyně polské strany dr. ing. Magdaleny Węglarz, která připravila velmi zajímavý příspěvek o inovacích v energetice. Na základě dohody projektových partnerů pí Węglarz prezentovala několik vybraných oblastí z oboru energetiky, v jejichž rámci se teprve provádí výzkum nebo jsou tato řešení na tolik drahá, že nejsou ještě běžně používaná. V rámci prezentace zazněly následující témata: zplyňování uhlí a biomasy, plazmové technologie 2. generace, elektromobily, inteligentní zařízení, systémy pro řízení spotřeby energie, palivové články, kompenzace jalového výkonu, skladování energie, bioplyn a amorfní solární články. Některé z těchto témat se týkaly velké energetiky, jako např. zplyňování uhlí, některé pak individuálních odběratelů energie jako např. palivové články nebo kompenzace jalového výkonu. Velmi zajímavou otázkou, ze které vzešla široká diskuze, byly plazmové technologie 2. generace, které se jeví jako budoucnost v oblasti hospodaření s odpady.

Dalším bodem programu byla přednáška zástupce české strany ing. Vladimíra Pachla, který účastníky workshopu seznámil s hlavními body prezentace přednesené zástupcem české strany, Ing. Jaromírem Fickem, Ph.D., během workshopu č. 7, který se konal 17. září 2014 v Liberci v sídle Euroregionu Nisa. Pan Ficek představil Výzkumné středisko VÚTS, a.s. Liberec, kde provádějí výzkum a také vyrábí prototypy různých strojů. Centrum VÚTS, a.s. má mj. nejmodernější přístroje pro měření vibrací, polobezodrazovou a dozvukovou komoru, zkušebnu na elektromagnetickou kompatibilitu a stále více vyvíjí laserové aplikační centrum. 

Dalším přednášejícím byl Ing. Pavel Grmela z Euroregionu Nisa z Liberce. Pan Grmela ve své prezentaci představil některé systémy Smart Grid a předpoklady jejich fungování a využití v energetických systémech. Předpokladem pro jejich efektivní využití je zejména interaktivní obousměrná komunikace mezi výrobními zdroji (např. OZE) a zařízeními nebo odběrateli, kteří mají aktuálně možnosti vyrábět nebo využívat energii. Podmínkou této komunikace je přítomnost inteligentních zařízení a možnost skladování energie.

Zpět na seznam zpráv