Obnovitelné zdroje energie obecně

Obnovitelnými zdroji energie se rozumí zdroje, které nelze vyčerpat nebo takové, které lze znovu obnovit. Zdroji obnovitelné energie jsou větrná energie, sluneční nebo také solární energie, energie z vodních toků, geotermální energie, přílivová energie a další typy energie, získávané z oceánů a lesní nebo jinak získaná biomasy.

Potenciál zdrojů obnovitelné energie je nesmírný, protože jejich každoroční míra obnovení překračuje roční spotřebu energie na celé planetě. Navíc tyto obnovitelné zdroje poskytují energii vycházející z lokálně dostupných surovin 

Obnovitelné energie už mají svou zavedenou pozici, neboť nepostradatelně přispívají ke globální výrobě energie. V roce 2004 bylo okolo 13 % celkové energie vyrobeno z obnovitelných zdrojů, přičemž 10,6 % pocházelo ze spalovatelných obnovitelných zdrojů jako je dřevo, 2,2 % činila hydroenergie, 0,4 % geotermální energie a okolo 0,1 % větrná energie společně se solární. 

Množství vědeckých studií se zabývají potenciálním přínosem obnovitelných zdrojů k celosvětovým dodávkám energie. V následujících padesáti letech by tento přínos mohl činit více než 50 % a obnovitelná energie by se tak stala hlavním zdrojem energií v budoucnosti.  Některé formy obnovitelné energie vykazují již dnes obrovský rozmach. Během posledních tří desítek let zaznamenala geotermální energie meziroční nárůst o 8 %, solární energie o 28 % a větrná energie o neuvěřitelných 48 %. 

Tento vzestup obnovitelných zdrojů energie je dán jak ekologickými, tak ekonomickými faktory. Mezi ekologické faktory počítáme zejména změny zemského klimatu a další, které jsou v zájmu životního prostředí. Okolo 80 % celosvětových primárních dodávek energie pochází z fosilních paliv – tento trend způsobuje právě ony klimatické změny, má nepříznivý vliv na zdraví a životní prostředí a navíc jsou při něm spotřebovávány omezené přírodní zdroje. Obnovitelné energie pomáhají tyto problémy sniižovat. 

Ekonomickými faktory jsou snižující se náklady na výrobu obnovitelné energie a také nejistota ohledně cen zbývajících zásob fosilních paliv v budoucnu. Stručně lze říci, že ceny obnovitelných energií a ekonomická, sociální a ekologická hlediska využívání fosilních paliv se ubírají zcela opačnými směry.

Obnovitelné zdroje energie jsou udržitelným a pro životní prostředí vlídným lokálním řešením našich energetických potřeb. A vy můžete být součástí tohoto řešení.