Aplikace inovací ve výrobě

Cílem  inovací produktu  nebo služby může být snaha  o  zavedení  nového výrobku, technologie či služby na trh. Inovace produktu nebo procesu  má vedle např. konkurenční výhody na komerčním trhu také za cíl  zlepšit  energetickou náročnost  výroby  daného produktu nebo služby.

Novost či významné zlepšení se také vztahují k technickým charakteristikám produktu, jeho komponentům  a použitým materiálům, užitné hodnotě a dalším funkčním  charakteristikám, včetně energetické náročnosti ( např.  energetické systémy v budovách, účinnost energetických soustav různých typů, ale také  automobily nebo běžná spotřební zařízení v domácnostech )  a s ní související  případné  dosažení  energetických a finančních  úspor.

Při zavádění nového produktu do výroby a na trh většinou vzniká pro firmu i potřeba změny jejích výrobních procesů (inovace procesu). Hlavním cílem procesní inovace je snížení jednotkových nákladů produkce a  zvýšení kvality produktu.   

Inovací procesu rozumíme zavádění nových nebo významně zlepšených způsobů výroby a dodávek, zavádění nových technologií s využitím  energeticky úsporných  zařízení, sledování a zefektivnění toků materiálů a  energií pomocí  využití  systému energetického managementu apod.